มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

โครงการปัจจุบัน

โครงการในอดีต

ระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลา

บทความ
และเอกสารเผยแพร่

ร่วมบริจาค

โครงการอุ้มผาง

โครงการพลังงานหมุนเวียน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ร่วมบริจาค

ร่วมบริจาคเงินสนับสนุน 
 นำพลังงานสู่ผู้ขาด ... สนับสนุนโลกสะอาด ... ด้วยพลังงานสีเขียว 

 
            โครงการกลไกพลังงานสีเขียว เป็นกลไกที่ช่วยสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าหรือความร้อนที่มาจากพลังงานหมุนเวียน ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน  องค์กรและบุคคลทั่วไปที่เล็งเห็นถึงประโยชน์ดังกล่าว สามารถสนับสนุนได้ในรูปแบบของการบริจาค เพื่อนำไปจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้มีมากระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลา รวมถึงการพัฒนาพลังงานสีเขียวในพื้นที่ห่างไกลระบบสายส่งไฟฟ้าและพื้นที่ทุรกันดาร

             ในการสนับสนุนโครงการอย่างเป็นรูปธรรม ได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในการสนับสนุนการพัฒนาโครงการ ได้แก่ สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.)  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)องค์การบริหารส่วนตำบล ระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลา ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)  เป็นต้น โดยมีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 16 โครงการ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง 79.5 kW โดยมีหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นในพื้นที่และชาวระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาได้รับประโยชน์กว่า 400 ครัวเรือน
           
            การหยิบยื่นโอกาสให้กับผู้ขาดหรือผู้ยังไม่มีเพื่อให้ได้รับการพัฒนาที่ดีระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลา จะช่วยย่นระยะทางหรือระยะห่างระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบทให้ใกล้กันมากระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลา   
           
            หากท่านใดหรือหน่วยงานใด สนใจร่วมสนับสนุนโครงการ หรือสอบถามระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาเกี่ยวกับโครงการ สามารถระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลาได้ที่
            คุณกนกวรรณ บุ้นประสิทธิ์ชัย
            หมายเลขระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลา 02-953-9881- 4 ต่อ 141                       
            หรือ E-Mail:

 
   
Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ระบบเกมส์FishingMaster |สูตรยิงปลา +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th